Elevhälsa

Antal: 3

 • Frånvaroanmälan

  Om en elev är sjuk så ska vårdnadshavaren anmäla detta på 508 43 610 innan skoldagen börjar.

  Det går också bra att sms:a elevens klassföreståndare.

  Om eleven av någon anledning behöver vara ledig från skolan så ska ansökan om ledighet fyllas i. Ansökan lämnas i god till till klassföreståndaren.

  Kategorier:
 • Elevråd

  I syfte att öka elevinflytandet och lära eleverna de demokratiska spelreglerna har de två elevråden och arbetsmiljörådet omorganiserats till sex råd: antimobbningsråd, biblioteksråd, matråd, idrottsråd, miljöråd och rastverksamhetsråd.

  En elev från varje klass deltar i varje råd, som leds av två vuxna. Varje råd har möte varannan vecka och rektor träffar de vuxna 2 gånger per termin tillsammans med elevordföranden från varje grupp.

 • Elev / vårdnadshavare

  För de flesta föräldrar sker det viktigaste föräldrainflytandet för det egna barnet. Detta sker vid utvecklingssamtal mellan förälder, elev och personal minst en gång per termin.