Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    Om en elev är sjuk så ska vårdnadshavaren anmäla detta på 508 43 610 innan skoldagen börjar.

    Det går också bra att sms:a elevens klassföreståndare.

    Om eleven av någon anledning behöver vara ledig från skolan så ska ansökan om ledighet fyllas i. Ansökan lämnas i god till till klassföreståndaren.

    Kategorier: