Elev / vårdnadshavare

För de flesta föräldrar sker det viktigaste föräldrainflytandet för det egna barnet. Detta sker vid utvecklingssamtal mellan förälder, elev och personal minst en gång per termin. Här diskuteras elevens individuella utvecklingsplan, uppnådda resultat, allmän skolsituation och studieplanering.

I Kvarnbyskolans kvalitetsgarantier finns anvisningar för vart man ska vända sig med klagomål och synpunkter, vilket i allmänhet först är ansvarig pedagog och därefter rektor.
 

Dela:
Kategorier:

Elevråd

I syfte att öka elevinflytandet och lära eleverna de demokratiska spelreglerna har de två elevråden och arbetsmiljörådet omorganiserats till sex råd: antimobbningsråd, biblioteksråd, matråd, idrottsråd, miljöråd och rastverksamhetsråd.

En elev från varje klass deltar i varje råd, som leds av två vuxna. Varje råd har möte varannan vecka och rektor träffar de vuxna 2 gånger per termin tillsammans med elevordföranden från varje grupp.

Frånvaroanmälan

Om en elev är sjuk så ska vårdnadshavaren anmäla detta på 508 43 610 innan skoldagen börjar.

Det går också bra att sms:a elevens klassföreståndare.

Om eleven av någon anledning behöver vara ledig från skolan så ska ansökan om ledighet fyllas i. Ansökan lämnas i god till till klassföreståndaren.